Beleidsplan toezicht en handhaving 2016-2019

Home > Inwoners > Beleidsplan toezicht en handhaving 2016-2019

Beleidsplan toezicht en handhaving 2016-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis heeft opnieuw voor vier jaar handhavingsbeleid vastgesteld.  Het ‘Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht  is op 15 december 2015 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Met het handhavingsbeleid willen wij de komende periode vijf doelen bereiken.

Doelen

 1. Bevorderen van een veilige leefomgeving
 2. Bevorderen van een gezonde leefomgeving
 3. Bevorderen van de leefbaarheid van dorpen en buitengebied
 4. Verbeteren van onze dienstverlening
 5. Bevorderen duurzaamheid

Dit zijn algemene doelen. Daarom zijn ze verder uitgewerkt in de volgende specifieke en meetbare speerpunten.

Speerpunten

 1. Bevorderen van een veilige leefomgeving
  1. Het bewaken van de constructieve veiligheid bij bouw en verbouw.
  2. Het vergroten van de brandveilige omgeving.
 2. Bevorderen van een gezonde leefomgeving.
  1. Het terugbrengen van milieuovertredingen bij veehouderijen.
  2. Het terugbrengen van overtredingen bij asbestsaneringen.
 3. Bevorderen van de leefbaarheid van dorpen en buitengebied
  1. Het tegengaan van illegale bedrijvigheid.
  2. Het tegengaan van illegale bewoning.
  3. Het bevorderen van landschapsversterkende maatregelen (bijv. het aanbrengen van groen rondom een agrarisch bedrijfsgebouw).
 4. Verbeteren van onze dienstverlening
  1. Transparant en oplossingsgericht handhaven.
 5. Bevorderen duurzaamheid.
  1. Het bevorderen van duurzaam en energiezuinig bouwen.
  2. Het bevorderen van energiebesparing door bedrijven.

Uitgangspunten
Het uitvoeren van controles en opleggen van sancties is geen doel op zich. Onze doelen bereiken we door een strategische benadering. Deze benadering uit zicht in de volgende keuzes:

 • Toezicht vindt risicogericht plaats: daar waar de grootste risico’s worden gelopen, wordt toezicht gehouden.
 • Zoveel mogelijk integrale uitvoering van het toezicht (d.w.z. tijdens één controle zoveel mogelijk zaken controleren).
 • Uitbreiden communicatie als preventief toezicht- en handhavinginstrument (bijv. via de gemeentelijke informatiepagina, de website en een folder).
 • Inzet sancties om voornoemde doelen met speerpunten te bereiken en te realiseren.

Het verder ontwikkelen van programmatisch handhaven om te komen tot een effectieve handhaving (d.w.z. handhaven op basis van vooraf vastgestelde doelen en prioriteiten).

Handhavingsverzoeken en klachten
Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen een verzoek tot handhaving indienen bij het college van burgemeester en wethouders (bijv. indien op een perceel waarop zicht bestaat zonder vergunning wordt gebouwd). De gemeente is, indien sprake is van een overtreding, in beginsel verplicht om handhavend op te treden. Deze plicht bestaat niet als legalisatie mogelijk is en in geval van bijzondere omstandigheden (bijv. een hele kleine overschrijding van de regels).

Met verzoeken om handhaving gaan we als volgt om:

 1. Een medewerker van de Afdeling Inwoners en Omgeving neemt contact op met de indiener van het verzoek.
 2. Onze toezichthouders beoordelen de situatie ter plaatse.
 3. We informeren alle belanghebbenden actief (zowel verzoeker als (mogelijk) overtreder).
 4. Met de betrokken partijen zoeken we naar een snelle, informele oplossing. Als dit niet lukt gaan we, indien sprake is van een overtreding, over tot handhaving. In uitzonderlijke gevallen gaan we over tot het gedogen van de situatie.

Uitvoeringsprogramma
Jaarlijks komt er een uitvoeringsprogramma voor toezicht en handhaving.  In het uitvoeringsprogramma leggen wij alle toezicht- en handhavingacties vast die wij in het betreffende jaar willen uitvoeren. Bij de uitvoering van de handhaving werken we volgens de Landelijke handhavingstrategie.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Inwoners en Omgeving, cluster Handhaving. Dat kan per e-mail via postbus@sintanthonis.nl of telefonisch via (0485) 38 88 88.