Energietransitie & Duurzaamheid

Home > Inwoners > Energietransitie & Duurzaamheid

Energietransitie & Duurzaamheid

De opgave rondom duurzaamheid en energietransitie bevat verschillende componenten die we hebben samengevat in drie deelthema’s: klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en circulaire economie. Om een goed idee te krijgen waarover we spreken als we deze termen gebruiken volgt hier eerst een korte begripsomschrijving:

Klimaatbestendig
Het eindbeeld waaraan we willen voldoen. (het zijn)
Denk aan de situatie waarin er alleen geaccepteerde overlast plaatsvindt bij extreme weersomstandigheden.

Klimaatadaptatie
De wijze waarop we ons aanpassen om verandering van het klimaat beheersbaar te maken. (het doen)
Denk aan het vergroenen van de openbare ruimte.

Klimaatmitigatie
Het begrip dat wordt gegeven aan maatregelen die klimaatverandering tegen moeten gaan (het voorkomen)
Denk aan het terugdringen van CO2 uitstoot.

Circulaire economie
Een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. (afval bestaat niet)