Werk Sint Anthonis

Home > Inwoners > Infopagina N602 > Werk Sint Anthonis

Werk Sint Anthonis

Weg door Sint Anthonis wordt veiliger en versterkt de uitstraling
Behalve dat de doorgaande weg in Sint Anthonis een geluidsreducerende en trillingarme inrichting krijgt met fors meer groen, heeft de werkgroep N602 van de dorpsraad Sint Tunnis ook met succes geijverd voor veilige fietsroutes en overzichtelijke oversteekplaatsen. "De gemeente heeft de wind mee, er is financiële armslag voor dit project. In het begin hebben we ons erover verbaasd dat we zo veel vrijheid kregen. Nu het plan er ligt, zijn we blij dat er veel kan worden gerealiseerd", zegt Gerard Jansen die namens de dorpsraad in de werkgroep zit.

De werkgroep, die in juni 2016 aan de slag ging, telt 15 leden. Behalve leden van de dorpsraad bestaat deze uit aanwonenden, ondernemers, vertegenwoordigers van de brede school en van MFC Oelbroeck, aangevuld met mensen met een specifieke deskundigheid. "Door deze brede opzet, kregen we veel suggesties. Dat heeft positief bijgedragen aan ons plan", zegt Gerard Jansen.
Tijdens de eerste bijeenkomsten werden de knelpunten in kaart gebracht, om vervolgens in de richting van oplossingen te werken. Tijdens informatiebijeenkomsten die de dorpsraad organiseerde, werden ook praktische suggesties ingebracht. "Om naar specifieke onderdelen van het plan te kijken hebben we begin vorig jaar drie subwerkgroepen in het leven geroepen", zegt collega-werkgroeplid Harold Gommans. Deze clubjes hielden zich respectievelijk bezig met de oversteekplaatsen, openbaar groen en met materialisering (verhardingen, straatverlichting). De subgroepen bespraken hun plannen met vakambtenaren op het gemeentehuis, om deze vervolgens terug te koppelen naar de werkgroep.

Veiligheid vergroten
Hoewel de doorgaande weg relatief veilig genoemd kan worden, zijn er de afgelopen jaren een aantal ongelukken gebeurd. Daarom heeft de werkgroep vergroting van de veiligheid de hoogste prioriteit gegeven, met name voor fietsers en voetgangers.
Zowel voor de rijbaan als voor de fietssuggestiestroken worden geluid reducerende klinkers in verschillende kleuren gebruikt: de rijbaan antraciet, de fietsstrook rood. Daartussen komt een witte streeplijn. De kruisingsvlakken worden in stille gele klinkers uitgevoerd. Enkele stukken waar nu nog asfalt ligt, worden in de nieuwe situatie beklinkerd: het stuk vanaf de turborotonde en de passage tussen Sint Anthonis en Ledeacker, De middengeleiders ter hoogte van de afslag naar de Henri Dunantstraat en bij MFC Oelbroeck verdwijnen.
De fietssuggestiestroken worden aan beide zijden 1,70 m breed. "Door de weg optisch smaller te maken, wordt er minder hard gereden", legt Harold uit. "In de nieuwe situatie komen drie zebrapaden en twee fietsoversteekplaatsen. Dat draagt bij aan de veiligheid. En we willen ook zo weinig mogelijk borden." Het overige verkeer moet rekening houden met de fietser. "De weg wordt overal 7 meter breed, ook ter hoogte van EVA / het Cafeetje waar in de huidige situatie het smalste profiel ligt. Om te voorkomen dat dit een ‘flessenhals’ wordt, is er wat geschoven met de breedte van de voetpaden en komen er op deze hoogte geen parkeervakken. Verder worden op dit deel van het traject de parkeervakken wel gehandhaafd. "Langs het gemeentehuis komen drie nieuwe vakken. Zo blijft het totaal aantal parkeervakken in deze zone hier toch gelijk", stelt Gerard Jansen.

Veilige voetpaden
De voetpaden langs de weg worden volledig opnieuw ingericht en rolstoel- en rollatorvriendelijk. Het Gehandicaptenplatform Sint Anthonis (PGSA) heeft nadrukkelijk meegedacht en geadviseerd. De voetpaden worden uitgevoerd in gebakken klinkers. "Er komt een schuin oplopend afzetbandje langs. Dat is veiliger voor alle verkeer, maar vooral voor de fietsers en rolstoelers. Bovendien kunnen brede landbouwvoertuigen even goed passeren."
Harold Gommans vult aan dat tegelijk met de aanleg van de voetpaden ook de versleten rioolaansluitingen van de huizen worden vervangen. "Het hoofdriool is nog goed. Dat blijft liggen." Ze hopen dat de nieuwe glasvezelkabel meteen wordt gelegd en dat dit niet na de oplevering van de weg wordt ingepland. "Niemand zit er op te wachten dat de nieuwe weg dan weer moet worden opengebroken."
Voor de nieuwe verlichting van de weg heeft de werkgroep van de Dorpsraad Sint Tunnis gekozen voor dynamische verlichting. "Uiteraard zijn het led-lampen. Omdat de behoefte aan licht door het jaar heen varieert – denk aan het verschil tussen zomer en winter – kunnen we zowel de tijdsduur als de lichtintensiteit instellen." Het kan zelfs nog geavanceerder, want afhankelijk van de verkeers- en weersomstandigheden is bijstelling mogelijk. "Denk aan donker weer als het mistig is."

Oversteekplaatsen
In de nieuwe situatie komen er drie zebrapaden, voorzien van moderne signalering: In de Dokter Verbeecklaan (ter hoogte van de afslag Alexandriestraat), aan de Brink (ter hoogte van restaurant Van Kol) en bij MFC Oelbroeck (ter hoogte van entree brandweerkazerne). "Borden geven aan dat er een oversteek is en in de weg komt over de volle breedte ledverlichting. Als er op de knop gedrukt wordt, gaan deze knipperen. Dat verhoogt de attentiewaarde." Uiteraard worden de zebra’s extra uitgelicht. De huidige zebrapaden ter hoogte van de Taverne en bij de Kleine Beekstraat verdwijnen.
De oversteek bij Oelbroeck is gezamenlijk uitgewerkt met de werkgroep Ledeacker, omdat hier ook veelvuldig gebruik van gemaakt wordt door basisschoolkinderen uit Ledeacker. Zo komt er een grote opstelplaats voor kinderen die hier de weg over moeten.
De huidige in- en uitgang van de parkeerplaats aan de voorzijde van Oelbroeck verdwijnen. Er komt nu één entree aan de zijde van de Breestraat, die ook als uitgang dient.
Veel middelbare scholieren van en naar de scholengemeenschappen Metameer en Elzendaal fietsen via de verkeersluwe route Ledeackersestraat-Jutta van Nassaulaan – Deken Molmansstraat-Oude Breestraat. Hoewel het plan om deze autoluwe verbinding in te richten als officiële ‘Fietsroute’ buiten het bestek van de N602 valt, hoopt de dorpsraad dat dit zo snel mogelijk wordt doorgezet.

Openbaar groen
Daar waar het mogelijk was, heeft de werkgroep groene elementen ingebracht: parkjes, bomen, hagen en lage beplanting. "Voor het groen kijken we 25 jaar vooruit", zegt Gerard Jansen. De Dr. Verbeeklaan moet volgens de plannenmakers een robuuste bomenlaan worden. Naast de huidige bomen worden nieuwe bomen geplant, die bij het planten al een stevige omvang hebben. "Als bomen verkeerskundig in de weg staan. Vindt onze werkgroep dat deze weg moeten." Voor bomen die het veld moeten ruimen geldt herplantplicht. "Als je het totaalplan bekijkt, staan er straks veel meer bomen."
Op een aantal plekken komt hoge en lage beplanting met biodiversiteit die aansluit bij de ambitie van de gemeente Sint Anthonis om het leefklimaat voor bijen te verbeteren. Zoals bekend is dit een ambitie van gemeente via het innovatieve project BeeS@SintAnthonis.nl.
Nieuwe miniparkjes zijn gedacht ter hoogte van Van Tits (entree Oude Breestraat), in de bocht bij de voormalige Rabobank, aan de voorzijde van accountantskantoor Kempen & Küppers, voor het restaurant Dinaro en op een deel van het huidige parkeerterrein langs autobedrijf Van de Weem. "Op al deze locaties hebben we goed nagedacht hoe we het groener kunnen maken en toch de parkeervoorzieningen in stand kunnen houden."

Brinkomgeving
Los van de reconstructie van de Breestraat liggen bij de Dorpsraad Sint Tunnis al jaren wensen om het gebied rond de Brink een facelift te geven. De Brinkstraat, de weg die voor het gemeentehuis langs loopt, krijgt nu al een nieuwe klinkerbestrating. "De huidige natuursteenverharding is erg onvriendelijk voor fietsers en minder valide voertuigen. Omdat dit een weg is die laagfrequent wordt gebruikt, is hier geen geluidsreducerende beklinkering nodig", vertelt Harold. "Daarom is ervoor gekozen hier te herbestraten met gebakken klinkers die uit de Breestraat komen."
Om de herinrichting van de totale Brinkomgeving actief op te pakken, heeft de dorpsraad intussen wel besloten hiervoor een aparte werkgroep in het leven te roepen.

Speerpunten:

  • Veiliger voor fietsers en voetgangers
  • Overzichtelijke oversteekplaatsen
  • Vermindering van geluid en trillingen
  • Meer groen
  • Fraaie aankleding (lichtmasten en kleurgebruik)