Uitgebreide informatie Sint Anthonis werkt met veegplannen

Home > Inwoners > Informatiepagina Ruimtelijke Verzoeken > Uitgebreide informatie Sint Anthonis werkt met veegplannen

Uitgebreide informatie Sint Anthonis werkt met veegplannen

De gemeente Sint Anthonis werkt met veegplannen. Dit betekent dat er meerdere ruimtelijke verzoeken tegelijkertijd worden beoordeeld en in een overkoepelend bestemmingsplanherziening worden opgenomen als de verzoeken haalbaar zijn.

Wat is een veegplan?
Een veegplan is een bestemmingsplanherziening waarin meerdere haalbare ruimtelijke verzoeken worden opgenomen. Het veegplan doorloopt de wettelijke procedure van een normaal bestemmingsplan.

Wat zijn de voordelen van een veegplan?
Omdat de gemeente met veegplannen werkt, kunnen er meerdere verzoeken tegelijkertijd worden beoordeeld en in procedure gebracht. Hierdoor kan de gemeente ook de kosten voor de procedure laag houden. Daarnaast is het voor de verzoekers mogelijk om zelf de onderzoekskosten onderling te delen.

Één plan voor het buitengebied en één plan voor de kernen.
De ruimtelijke verzoeken wordt gebundeld en onderverdeeld per gebied; het buitengebied en de kernen (alles in de kern en op bedrijventerreinen).

Prioriteit bij veegplannen en niet bij individuele gevallen
De gemeente legt de prioriteit bij het opstellen van veegplannen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan een aparte bestemmingsplanprocedure voor één ruimtelijk verzoek worden doorlopen.

Achtergrond van de aanpak – waarom werken we met veegplannen?
In de afgelopen jaren is een achterstand aan ruimtelijke verzoeken ontstaan. Deze achterstand is een van de redenen waarom de gemeente met veegplannen is gaan werken. De veegplannen bieden de gemeente de kans om meerdere verzoeken tegelijkertijd in behandeling te nemen en tijd (en kosten)) te besparen.

Achterstand is ingedeeld in 4 clusters
De actuele verzoeken zijn ingedeeld in 4 clusters.

Cluster 0: geen medewerking mogelijk.
Het is bij voorbaat niet mogelijk medewerking te verlenen aan deze verzoeken vanwege evidente strijd met het beleid, wet- en/of regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld omdat er strijd is met een milieu-wet of omdat er niet voldaan wordt aan bepalingen van een provinciale verordening.

Cluster 1: principe akkoord
Voor deze verzoeken heeft het college van burgemeester en wethouders eerder een principebesluit genomen. De initiatiefnemers kunnen op basis van de voorwaarden uit het eerdere besluit verder.

Cluster 2: sint anthonis verbindt
De bestaande beleidskaders bieden voor deze verzoeken voldoende handvatten voor een beoordeling.

Cluster 3: maatwerk
In dit cluster zitten complexe verzoeken en verzoeken waarvoor op dit moment beleid ontbreekt voor een adequate beoordeling. Bij complexe verzoeken is er sprake van een relatief grote impact op de omgeving en/of een relatief forse groei en/of een innovatieve ontwikkeling. 

In 3 stappen naar een veegplan!
Hoe komt u in een veegplan terecht? Dat kan in 3 stappen. Bij elke stap horen deadlines. Als u de deadline niet haalt, doet u mee aan een volgende ronde.

Quickscan-uitspraak
Voordat u uw verzoek tot in detail uitwerkt, kunt u uw plan op hoofdlijnen laten beoordelen met een Quickscan. U dient hiervoor een quickscan-formulier in dat u kunt downloaden op deze pagina. Met een Quickscan kijkt de gemeente naar de voorstelbaarheid van uw verzoek en wijst u op de eventuele risico’s die u kan tegenkomen als u het verzoek verder gaat uitwerken. Bij de quickscan-uitspraak zit ook een bestuurlijke grondhouding. Dit is een oordeel (geen besluit) van het college van b&w  over uw verzoek. Op basis van de ambtelijke toets en grondhouding kunt u besluiten of u het verzoek verder wilt uitwerken.

Ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken
Als u uw verzoek verder wilt uitwerken, dan vragen wij u een ruimtelijke onderbouwing op te stellen en de bijbehorende onderzoeken uit te voeren. Deze stap start met het ondertekenen van een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst spreekt de gemeente met u af dat zij zich inspant om voor uw verzoek een veegplan in procedure te brengen. Hier zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden die in de overeenkomst staan. Een belangrijke voorwaarde is dat er voor het beoordelen van de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken kosten in rekening worden gebracht. De uren die de gemeente daarvoor nodig heeft, worden hiervoor 1 op 1 doorbelast. U bepaalt zelf hoe vaak u de stukken aan ons voorlegt. Belangrijk is dat u de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken op tijd heeft ingediend en door ons laat beoordelen. Als wij akkoord zijn kunt deelnemen aan de procedure. Als u niet op tijd bent, moet u een ronde wachten. 

De procedure
Als wij akkoord zijn met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende onderzoeken, gaan wij er voor zorgen dat er voor uw verzoek en de overige verzoeken uit het cluster een overkoepelend veegplan wordt opgesteld. Ook zorgen wij ervoor dat het plan in procedure wordt gebracht.

Kosten
Naast uw eigen kosten brengen wij  voor het in behandeling nemen van uw ruimtelijke verzoek voor elke fase kosten in rekening.

Quickscan
De kosten voor een Quickscan bedragen 900 euro. De leges worden in rekening gebracht zodra wij uw verzoek ontvangen hebben. Als wij de 900 euro vervolgens hebben ontvangen, nemen wij het quickscan-verzoek in behandeling.

Ruimtelijke onderbouwing
De kosten voor het beoordelen van een ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende onderzoeken worden in rekening gebracht op basis van een anterieure overeenkomst. Voor elk uur dat wij besteden aan de beoordeling brengen wij 95 euro in rekening. Daarnaast worden ook kosten van bijvoorbeeld een agrarisch advies of een planMER-onderzoek aan u doorberekend. Gemiddeld genomen besteden wij 72 uur aan de beoordeling van een ruimtelijk verzoek. Bij de start van de fase wordt 36 uur in rekening gebracht. Na het voeren van de procedure worden de overige kosten op basis van de werkelijk gemaakte kosten afgerekend.

De procedure
Voor het verwerken van uw ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken in het veegplan en het voeren van de procedure brengen wij 750 euro in rekening. Als wij uren moeten besteden voor het beantwoorden van zienswijzen en/of een beroepsprocedure, dan worden deze op basis van de anterieure overeenkomst verhaald. 

Onderzoekskosten delen?
Omdat wij meerdere verzoeken tegelijkertijd in behandeling hebben, ontstaat er voor u de mogelijkheid om met elkaar onderzoekskosten te delen. Na de quickscan-fase vragen wij u of u uw gegevens bekend wilt maken aan de andere deelnemers van het cluster. Degenen die dat willen, worden onderling op de hoogte gesteld en kunnen elkaar via deze gegevens op zoeken. Het is dan mogelijk dat u ook door (andere) adviseurs benaderd wordt.