Krachtige Kernen

Home > Inwoners > Krachtige Kernen

Krachtige Kernen

We vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen, zich onderdeel voelen van de gemeenschap en willen deelnemen aan de lokale samenleving. Om onze kernen nog krachtiger te maken – nu en in de toekomst – zijn er op 7 thema’s doelstellingen en concrete acties geformuleerd.

 • Jeugd

  Doel: We willen jongeren behouden, aantrekken en terugkeer stimuleren

  Dit gaan we doen door – o.a. met hulp van een nog op te richten jeugdpanel –ons woonaanbod beter af te stemmen op de behoefte van onze jeugd. Een ander voorbeeld is dat we reuring (gezellige trefpunten) willen.

 • Sport & Cultuur

  Doel: cultuureducatie in het onderwijs krijgt een boost en we zetten in op breedtesport: iedereen moet bewegen!

  Een nieuw speelruimteplan, muziekonderwijs en het stimuleren van beweging zijn zaken die onder dit thema worden opgepakt.

 • Onderwijs

  Doel: Goed en bereikbaar onderwijs

  De fysieke verbindingen (bijvoorbeeld de fietsverbinding tussen Landhorst en Wanroij) zijn voor dit thema belangrijk. Maar ook het gedachtegoed van Integrale Kindcentra, waar kwaliteit van onderwijs voorop staat zijn hier van belang.

 • Versterken van basisvaardigheden van kwetsbare inwoners

  Doel: aanpakken van laaggeletterdheid

  Om dat te doen wordt bewustzijn en herkennen van laaggeletterdheid vergroot. Een ander voorbeeld van een concrete actie is het doorontwikkelen van het taalhuis.

 • Zorg

  Doel: Inzet op preventie, stimuleren van zelfredzaamheid en positieve gezondheid

  Het ontsluiten van informatie (sociale kaart), maar ook erkenning voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap zijn enkele van de zaken die onder deze noemer worden vormgegeven.

 • Kernendemocratie

  Doel: stimuleren van de sociale cohesie en democratie in de kernen

  Op dit moment wordt het subsidieproject Vitale kernen door de gemeente georganiseerd, maar vooral door de gemeenschap opgepakt. Ook het proces voor de dorpsontwikkelingsplannen draagt bij aan dit thema.

 • Wonen

  Doel: Een toekomstbestendig woonklimaat met beschikbaarheid van betaalbare kleine woningen. Er is een hoofdkern met een kloppend hart.

  Onder meer worden woningbouwplannen versneld voorbereid, zodat de markt deze kan oppakken. En er wordt een centrumplan gemaakt voor de hoofdkern Sint Anthonis.