Evenementenbeleid ter inzage

Home > Inwoners > Nieuws > Evenementenbeleid ter inzage

Evenementenbeleid ter inzage

RSS
festivalpubliek

De gemeente Sint Anthonis wil alleen “goede” evenementen vergunnen. Daarom is het belangrijk om een gezamenlijke visie te hebben, die breed gedragen wordt en steunt op de inbreng van de raadsfracties, inwoners en andere betrokkenen. Op basis van deze visie worden beleidsregels vastgesteld.

Op 8 april 2019 zullen de visie op evenementen ‘Waar is dat feestje?’ en de concept ‘Beleidsregels evenementenvergunningen en handhaving Sint Anthonis’ in de raadscommissie worden behandeld. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uw mening te geven over de concept beleidsregels (zienswijze). In de Raad van 18 april 2019 zal, in samenspraak met de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, verdere besluitvorming plaatsvinden.

Schriftelijke reactie
De concept beleidsregels liggen vanaf 28 maart 2019 ter inzage en zijn als bijlage onder dit bericht toegevoegd. U kunt tot en met 7 april 2019 per brief of per mail uw mening geven over dit concept.
Per brief: Aan de burgemeester van Sint Anthonis t.a.v.: Janske de Haan.
Per mail: postbus@sintanthonis.nl (onder vermelding van: inspraak beleidsregels evenementenbeleid). De zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van het evenementenbeleid en de vaststelling van de beleidsregels.

Spreekrecht
U heeft de mogelijkheid tijdens de commissievergadering van de Raad van 8 april 2019, aanvang 19.30 uur in te spreken. Daarbij kunt u een eventuele zienswijze nader toelichten.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, geeft u dit dan alstublieft duidelijk aan bij de indiening van uw zienswijze of op 8 april 2019 vóór 12.00 uur kenbaar te maken aan de commissiegriffier (griffie@sintanthonis.nl).

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met Janske de Haan op, via telefoonnummer 0485-388833 of per e-mail janskedehaan@sintanthonis.nl.