In 2019 wederom tentjes in bermen Sint Anthonis voor onderzoek naar nestelende bijen

Home > Inwoners > Nieuws > In 2019 wederom tentjes in bermen Sint Anthonis voor onderzoek naar nestelende bijen

In 2019 wederom tentjes in bermen Sint Anthonis voor onderzoek naar nestelende bijen

RSS

Gebrek aan voedsel (nectar en pollen uit bloemen) is een van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van veel wilde bijensoorten. Veel initiatieven om bijen te helpen richten zich dan ook op het vergroten van de bloemrijkdom in landschappen, bijvoorbeeld door het inzaaien van inheemse bloemenmengsels in wegbermen.

Maar naast voedsel hebben bijen ook een plek nodig om hun nest te maken. Veel wilde bijensoorten graven hun nest in de bodem, meestal op schaarsbegroeide, zandige plekken. Het is nog onbekend of ingezaaide bermen ook nestgelegenheid voor deze bijen kunnen bieden.

Om hier meer over te weten te komen zijn onderzoekers van Wageningen Environmental Research (WENR) in het voorjaar van 2018 gestart met een onderzoek in de wegbermen in Sint Anthonis. Hier is, in het kader van het project Bees@SintAnthonis.nl, in totaal 27 kilometer aan wegberm met bloemen ingezaaid. De onderzoekers plaatsen bij dit onderzoek in de wegbermen zogenaamde piramidevallen (zie foto 1), een soort piramide-vormige tentjes waarin de wilde bijen die uit de bodem omhoog kruipen worden opgevangen.
Afgelopen jaar bleek uit dit onderzoek dat er inderdaad de nodige bijen in de wegbermen nestelden. Dit waren met name soorten uit de zandbij-familie, zoals het Roodgatje (foto 2), een soort die bijvoorbeeld vaak in boomgaarden wordt waargenomen als bestuiver van appels en peren.

De wegbermen te Sint Anthonis zijn pas relatief kort geleden in gezaaid, en nog volop in ontwikkeling. De kans is dan ook aanwezig dat de komende jaren nog meer soorten gebruik gaan maken van deze bermen als nestelplek. Daarnaast verschillen de exacte nestelplekken van de bijen sowieso van jaar tot jaar. Om die reden wordt het onderzoek het komende voorjaar voortgezet, en zullen ook in de periode van maart tot en met juni 2019 weer piramidevallen in de gemeentebermen te zien zijn. In najaar 2019 zullen de resultaten van het tweejarige onderzoek verschijnen.