Incidentele bijdrage coronatoegangsbewijs

Home > Inwoners > Nieuws > Incidentele bijdrage coronatoegangsbewijs

Incidentele bijdrage coronatoegangsbewijs

RSS

De Rijksoverheid heeft de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en instellingen, te ondersteunen bij de controle daarvan.  

  • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.​
  • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Voorwaarden

De bijdrage vergoedt de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die de CTB’s controleren of de controle daarvan bevorderen en vergemakkelijken (artikel 6.30 van de tijdelijke regeling) in gemeente Sint Anthonis. De volgende kosten komen daarvoor in aanmerking:

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
  2. In geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage.
  3. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten.
  4. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
  5. Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren.

Hoogte subsidie

Nadat alle aanvragen zijn ingediend zal worden berekend of de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie toereikend is voor alle gedane aanvragen. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt een verdeling gemaakt naar rato van de gemaakte kosten. De aanvragers krijgen daarover een bevestigingsbrief.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 10 december 2021 worden ingediend. Aanvragen die na 10 december 2021 binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Van 22 september tot 31 december 2021 is in totaal €30.105,- beschikbaar.

Een aanvraag ter attentie van het college van B&W dient ondertekend te worden door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan en gemaild aan postbus@sintanthonis.nl met als onderwerp ‘Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten CTB’.

In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

  • De gevraagde subsidie
  • De onderbouwing van de gevraagde subsidie met berekening volgens de rekentool en aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en/of externe inhuur), het aantal vaste zitplaatsen en bewijs van uitbetaling in geval van een vrijwilligersorganisatie. Voor de periode tussen 10 december en 31 december kan zo nodig volstaan worden met een offerte of begroting.

Rekentools