Sint Anthonis erkend als bijenvriendelijke gemeente

Home > Inwoners > Nieuws > Sint Anthonis erkend als bijenvriendelijke gemeente

Sint Anthonis erkend als bijenvriendelijke gemeente

RSS

Wilde bijen zijn cruciaal voor de productie van ons voedsel. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Mede daarom werkt de gemeente Sint Anthonis hard aan het in stand houden en vergroten van de wilde bijenpopulatie. En met succes! Daarom is de gemeente Sint Anthonis erkend tot Bijenvriendelijke gemeente door Nederland zoemt.

Duurzaam bodembeheer en het op peil houden van een gezonde bijenpopulatie staan hoog op de agenda in Sint Anthonis. Deze ambities sluiten aan bij de aandacht voor natuur en landschap zoals in het coalitieprogramma staan benoemd. Biodiversiteit en een goede bestuiving van plantensoorten dragen bovendien bij in het gemeentelijk beheer en onderhoud. Bovendien heeft de gemeente een wettelijke opgave om klimaatdoelstellingen uit de kaderrichtlijn water te behalen voor 2020. Wethouder Voncken: “Ik ben trots op het predikaat ‘Bijvriendelijke gemeente’ en op de vele partners met wie we hebben samengewerkt om dit resultaat te bereiken. Het door het college bereikte resultaat sluit aan bij de wens van de raad om aandacht te besteden aan de lokale bijenpopulatie en de schriftelijke vragen van Joost van der Cruijsen van fractie Samen Anthonis Nu uit 2016.”

Bees@SintAnthonis
Onder bevlogen leiding van onze vakspecialist werd de bestaande natuurwaardenkaart omgetoverd in een bijenkansenkaart met een projectplan om 28 km bermen om te toveren. Via een platform  Bees@SintAnthonis is de afgelopen jaren vervolgens gewerkt aan de aanleg, verbetering en herstel van bermen met het oog op ecologische functies en in het bijzonder bevordering van de biotoop en verspreidingskansen van wilde bijen, maar ook van honingbijen. Na afronding van dit project in 2017 is de projectgroep getransformeerd naar het Platform Groenstructuren.

Bijenlinten
Concrete doelen zijn het creëren van ‘bijenlinten’ en het inrichten van de Groene Poort in Landhorst en Landschapspark Hoogveld in Sint Anthonis. Ook werkt het platform mee aan een Europees pilotproject waarin bermbeheer gekoppeld wordt aan op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde verdienmodellen met duurzaam bodembeheer en natuurlijke plaagdierbestrijding. Leerstoelhouder Professor Dr. D. Kleijn van Wageningen Universiteit is hierbij de sleutelfiguur en staat garant voor monitoring.

Kennisuitwisseling
De intensieve samenwerking met allerlei partners heeft geleid tot veel kennisontwikkeling bij de gemeente. Sint Anthonis neemt de ambassadeursrol op zich en deelt nu de opgedane kennis graag in het land van Cuijk, maar ook bijvoorbeeld afgelopen week tijdens een inspiratiesessie voor de gemeenten Oss en Bernheze. Zo helpen we bij bijvoorbeeld de uitrol van een toolbox voor bijenvriendelijk beheer van gemeentelijke bermen en is Sint Anthonis in 2017 één van de vier landschapsnetwerken geworden om kennis te delen.