Steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen

Home > Inwoners > Nieuws > Steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen

Steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen

RSS

In februari dit jaar is een steunfonds ingesteld voor verenigingen en stichtingen die als gevolg van de coronacrisis in financiële nood dreigden te raken.

Het steunfonds was bedoeld voor misgelopen inkomsten en extra gedane uitgaven door verenigingen en stichtingen als gevolg van corona in het kalenderjaar 2020. In totaal 29 verenigingen en stichtingen hebben van deze beleidsregel steunfonds corona 2020 gebruik gemaakt en een eenmalige tegemoetkoming ontvangen.

Hoewel corona nog steeds niet helemaal onder controle is, keert Nederland langzaamaan weer terug naar de situatie van voor de pandemie. Het verenigingsleven komt weer op gang, gemeenschaps-accommodaties zijn weer geopend en op sportcomplexen mag weer publiek bij wedstrijden aanwezig zijn.

Toch hebben de coronamaatregelen ook in 2021 nog vergaande gevolgen voor het verenigingsleven in de gemeente gehad. Diverse activiteiten in de kernen zijn dit jaar geannuleerd. Andere activiteiten konden enkel onder strenge restricties of met vergaande beperkingen doorgang vinden. Sport- en gemeenschapsaccommodaties zijn ook in 2021 nog langdurig gesloten geweest, waardoor huur- en barinkomsten zijn afgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis heeft daarom besloten ook voor het kalenderjaar 2021 een steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen in te stellen.

Zij wil daarmee voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds corona

Voor het jaar 2021 is €100.000,- beschikbaar gesteld. Een aanvraag voor het steunfonds corona 2021 kunt u indienen tot en met maandag 15 november 2021.

Geen structurele ondersteuning

Het steunfonds corona biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Er kan per organisatie één aanvraag worden ingediend en er geldt een maximumbijdrage van € 5.000 per aanvraag.

Voorwaarden

We stellen voorwaarden aan de aanvragers die een beroep doen op het steunfonds. 

  • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • De aanvrager is gevestigd in Sint Anthonis en de activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Sint Anthonis.
  • Het voortbestaan van de vereniging of stichting is of dreigt in gevaar te komen, door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis.
  • De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen van de gemeente Sint Anthonis voor de (gevolgen van de) coronacrisis in 2021.

De aanvraag

De aanvraag om ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U mag uw aanvraag ook op een andere wijze opstellen, als de onderstaande voorwaarden duidelijk en toegelicht zijn.

Duidelijke onderbouwing en motivering

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat u aan ondersteuning vraagt (welke vorm en bedrag) en waarom dat nodig is. Breng uw financiële situatie duidelijk in beeld. Geef ook aan waar u de bijdrage voor wilt gebruiken.

De situatie op dit moment is het gevolg van de coronacrisis en brengt de financiële positie van de stichting of vereniging in gevaar.

  • Op het formulier moet u de noodzaak van financiële ondersteuning aantonen en duidelijk maken dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis.
  • Door inzicht te geven in de jaarrekening van voorgaande boekjaren kunt u aantonen dat er een rendabele exploitatie is zonder de (gevolgen van de) coronacrisis.

Binnen de eigen organisatie is een maximale inspanning gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Omschrijf wat u zelf met leden en vrijwilligers heeft gedaan om de bestaande (financiële) situatie te voorkomen en/of op te lossen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verminderen van kosten, zoals het verzoeken om lagere huurkosten en het verhogen of voortzetten van opbrengsten, zoals het laten doorbetalen van contributies en sponsorbijdragen.

Alle andere compensatiemaatregelen die van toepassing zijn zijn aangevraagd en ingezet.

Er kan alleen een beroep op het steunfonds corona worden gedaan wanneer andere bestaande landelijke, regionale of lokale compensatiemaatregelen niet voldoende of geen oplossing bieden. U geeft aan of een vergoeding is aangevraagd voor andere regelingen, of dat u nog van plan bent dat te doen (op basis van de huidige regelingen).

Aanvragen Steunfonds Corona 

Basis van vertrouwen

De regeling gaat in hoge mate uit van vertrouwen en beperkte administratieve (verantwoordings-) lasten. We doen daarbij een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk om alleen een beroep te doen op het steunfonds corona als er geen (financiële) mogelijkheden zijn om deze kosten zelf te dragen.

Subsidieplafond

Indien er meer goed te keuren aanvragen worden ontvangen dan de hoogte van dit bedrag zal bij de vaststelling van de tegemoetkomingen rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden en de financiële situatie van de vereniging of stichting.

Het totaalbedrag van de aan verenigingen en stichtingen over 2021 te verstrekken bijdragen bedraagt maximaal €100.000,-.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders besluit uiterlijk op 21 december over de ingediende verzoeken. Aanvragers ontvangen voor het eind van 2021 een reactie.

De subsidieontvanger hoeft na de verleende steun, achteraf geen verantwoording af te leggen. Het besluit staat open voor bezwaar en beroep.

Vragen

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar steunfondscorona@sintanthonis.nl of neem contact op met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer: (0485) 388 888.

De tekst van de beleidsregel steunfonds corona 2021,