Vitale kernen: Gemeente verstrekt eenmalig subsidies aan goede initiatieven

Home > Inwoners > Nieuws > Vitale kernen: Gemeente verstrekt eenmalig subsidies aan goede initiatieven

Vitale kernen: Gemeente verstrekt eenmalig subsidies aan goede initiatieven

RSS

Op 19 juni startte ‘Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis’. Met deze regeling kunnen inwoners, verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. Zo’n initiatief wordt getoetst door een adviesraad met inwoners uit de betreffende kern. Vervolgens wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan het College van B&W. In maart van dit jaar heeft het College de regeling vastgesteld. Er is hiervoor een bedrag gereserveerd van 1,25 miljoen euro. De regeling loopt tot 31 december 2019.

Alle initiatieven maken een kans; grote en kleine
Iedereen in Sint Anthonis mag meedoen. Alle initiatieven die een impuls geven aan de leefbaarheid van de dorpskernen maken een kans; grote en kleine. Of het nu gaat over de opzet van een kinderboerderij of het organiseren van een straat-opruimdag met barbecue; het kan allemaal! Er is wel een aantal randvoorwaarden. Zo mogen commerciële organisaties niet meedoen. Daarnaast moet een initiatief het algemeen belang van de gemeente of de betreffende kern dienen. Ook wordt van de aanvrager verwacht dat hij zelf actief bijdraagt aan zijn initiatief. Dat kan door zich daarvoor in te zetten of door er zelf financieel aan bij te dragen. Sowieso is het de bedoeling dat de aanvrager zijn eigen initiatief zoveel mogelijk zelf ontwikkelt, regelt en uitvoert. Verder moet een initiatief voldoen aan de beleidsregel ‘incidentele bijdrage initiatieven voor vitale kernen’. Deze is in januari van dit jaar door het College vastgesteld. De beleidsregel staat op www.sintanthonis.nl/vitalekernen.
Foto links: wethouder Raemaekers in gesprek met de lokale pers over "zijn"  project "Vitale Kernen".

Beoordeling en toetsing initiatieven start in september
In de komende maanden gaan de dorpsraden inwoners oproepen om zitting te nemen in de adviesraad. De bedoeling is dat elke kern in september een adviesraad heeft met zeven inwoners. De adviesraden gaan vervolgens de binnengekomen initiatiefvoorstellen toetsen en beoordelen. In september wordt er in elke kern een ideeënatelier georganiseerd. In zo’n ideeënatelier krijgen inwoners desgewenst hulp bij de uitwerking van hun initiatief. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om hun wensen kenbaar te maken, om vragen te stellen of om hun uitgewerkte initiatief te presenteren aan de adviesraden.
Foto rechts: Ruime belangstelling van lokale media bij perspresentatie "Vitale Kernen"

Hoe kunnen inwoners meedoen?
Op www.vitalekernen.nl komt een aanvraagformulier ‘incidentele bijdrage initiatieven voor vitale kernen’. De aanvrager kan dit formulier invullen en verzenden. Het formulier wordt dan in behandeling genomen. Het wordt beoordeeld en getoetst door de adviesraad (uit de betreffende kern) en door het college van burgemeester en wethouders. Het kan zijn dat een idee kansrijk is maar nog niet geheel voldoet aan de randvoorwaarden. In dat geval wordt  de aanvrager door de gemeente of adviesraad uitgenodigd. Het initiatief of idee wordt dan besproken en eventueel bijgesteld.