Opwaardering Grotestraat en Vloetweg in Oploo

Home > Inwoners > Opwaardering Grotestraat en Vloetweg in Oploo

Opwaardering Grotestraat en Vloetweg in Oploo

De gemeenteraad heeft in december 2020 goedkeuring gegeven aan het voorstel om de Grotestraat en Vloetweg in Oploo beter en aantrekkelijker te maken.

Er zijn een aantal wensen en ideeën voor verbetering van beide straten

Bewoners hebben gevraagd om het grote bestratingsoppervlak te vergroenen. In dit kader denkt de gemeente onder andere aan het gedeeltelijk zichtbaar maken van de overkluisde Oploose Molenbeek. Ook hebben bewoners de gemeente voor beide straten verzocht om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de snelheid van het autoverkeer lager wordt. Daarnaast lost de gemeente de bestratingsproblemen op die in de Vloetweg zijn ontstaan als gevolg van boomwortelopdruk.

De ideeën worden afgestemd met de diverse belanghebbenden als bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden waaronder de Dorpsraad Oploo.

Schetsen inrichtingsplan

De gemeente heeft Werner Hendriks van bureau Groenemorgen uit Oploo gevraagd om een inrichtingsplan voor de aanpassingen in de Grotestraat en Vloetweg. De schetsen stonden vanaf dinsdag 16 maart in de loop van de middag ook op de website van de Dorpsraad Oploo.

Belanghebbenden zijn uitgenodigd om de schetsen te bekijken, mee te denken en vragen te stellen. Daartoe organiseerden we in verband met Covid-19 een online bijeenkomst. Die vond plaats op donderdagavond 18 maart 2021.

Heeft u op 18 maart niet actief deelgenomen aan de online bijeenkomst?

Dan kunt u hieronder terug kijken.

Ook kunt u de brief aan de deelnemers met de samenvatting van de reacties op de schetsen en de aangepaste vervolgstappen hier doorlezen.

Inrichtingsplan Opwaardering Grotestraat en Vloetweg

Hier vindt u het Inrichtingsplan Opwaardering Grotestraat en Vloetweg en de toelichting daarop. Het college van burgemeester en wethouders is op 13 april akkoord gegaan met het het plan.    

Vervolgstappen

  • Bewoners en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze op het Inrichtingsplan tot en met zondag 25 april 2021 kenbaar maken via een email aan de Dorpsraad Oploo (info@dorpsraadoploo.nl). De Dorpsraad stuurt ontvangen e-mails door aan de gemeente, waarna ze door het projectteam behandeld zullen worden.
  • Het projectteam van de gemeente werkt een zo breed mogelijk gedragen inrichtingsplan uit. De gemeente hecht, zowel ambtelijk als bestuurlijk, zeer veel waarde aan draagvlak voor aanpassingen in de openbare ruimte, zowel bij bewoners als bij andere belanghebbenden zoals het waterschap, de busmaatschappij, de nutsbedrijven enzovoorts.
  • De gemeente weegt daarbij alle wensen en belangen van bewoners en organisaties buiten de gemeentelijke organisatie mee in de uitwerking van het plan. Er is niet een partij wiens belangen zwaarder wegen dan die van een andere partij, al zullen wetgeving, gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen voor bijvoorbeeld veilig wegontwerp altijd een randvoorwaarde vormen voor het plan. Dit betekent waarschijnlijk dat niet aan alle individuele wensen invulling gegeven zal kunnen worden. Wij zoeken als projectteam naar het optimale compromis. In dit proces wordt de Dorpsraad in alle fasen van het ontwerp betrokken als vertegenwoordiger van de bewoners.
  • De gemeenteraad neemt op 3 juni 2021 een besluit over het Inrichtingsplan.Er is dan géén inspreekmogelijkheid dus deel uw zienswijze vooraf via de mail.
  • Als het plan wordt vastgesteld, wordt het bijbehorende budget vrijgegeven en wordt aangevangen met het technisch voorontwerp.
  • Alle bewoners en andere belanghebbenden krijgen vervolgens in de zomer van dit jaar de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst voor de belanghebbenden het technisch voorontwerp te bekijken en haar of zijn reactie daarop  te geven.