Vergunningen voor bedrijven om te kunnen bouwen

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

Vergunningen voor bedrijven om te kunnen bouwen

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Boom kappen
  • De gemeente Sint Anthonis hanteert een lijst van beschermwaardige bomen. In totaal hebben in de gemeente Sint Anthonis 322 bomen een beschermwaardige status gekregen. Van deze bomen zijn 226 stuks in eigendom van de gemeente en 96 bomen zijn particulier eigendom. Voor deze bomen geldt een kapverbod.

   Bomen binnen de bebouwde kommen géén (omgevings-)vergunning nodig
   Voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Sint Anthonis, is geen omgevingsvergunning nodig. Voor “beschermwaardige bomen” geldt een kapverbod. Slechts in uitzonderlijke gevallen (gevaarzetting; ziekte etc.) kunnen beschermwaardige bomen met een omgevingsvergunning worden gekapt. Daarnaast blijven gemeentelijke bomen omgevingsvergunningplichtig omdat deze een openbaar belang dienen. In de APV 2009 is in hoofdstuk 4.3 art. 4:11 lid 2 opgenomen wanneer bomen zonder een omgevingsvergunning gekapt mogen worden (de zogenaamde uitzonderingen).

   Bomen buiten de bebouwde kommen wél (omgevings-)vergunning
   Voor het kappen van bomen staande buiten de bebouwde kommen van de gemeente Sint Anthonis is wel een omgevingsvergunning nodig. Een uitzondering hierop zijn bomen (“houtopstand”) staande in tuinen of erven bij woningen, voor zover het bestemmingsplan dit gebruik toestaat, en voor zover deze zich bevinden op een afstand van maximaal 50 meter gemeten vanaf één of meerdere gebouwen (met woonbestemming) Hiervoor is gekozen omdat je in het buitengebied al snel te maken hebt met overige wet- en regelgeving (bijv. Boswet en Flora- en Faunawet). Vaak gaat het om maatwerk waarbij advies vanuit de gemeente nodig is en waarbij soms afstemming met een hogere overheid nodig is. We beschouwen dit als service naar onze burgers toe.
   Op grond van het bepaalde in hoofdstuk 4.3 “ het bewaren van houtopstanden” zijn er bepalingen opgenomen op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd. Voor beschermwaardige bomen geldt een kapverbod. Slechts in uitzonderlijke situaties zoals bij een onaanvaardbaar veiligheidsrisico kunnen beschermwaardige bomen met omgevingsvergunning worden gekapt.

   Gemeentelijke bomen
   Voor het kappen van gemeentelijke bomen in de openbare ruimte (zowel binnen als buiten de kom) is een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke bomen dienen een algemeen belang. Als uitzondering hiervoor wordt verwezen naar het bepaalde in hoofdstuk 4.3 art. 4:11 “omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden” van de APV 2009.
   Voor gemeentelijke “beschermwaardige bomen” geldt een kapverbod. Slechts in uitzonderlijke gevallen (onaanvaardbaar risico zoals gevaarzetting; ziekte etc.) kunnen beschermwaardige bomen met een omgevingsvergunning worden gekapt.
    

    Hieronder vindt u uitleg over de regels met betrekking tot bomen waarvoor een reguliere omgevingsvergunning vereist is:

   Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Omgevingsvergunning
  • Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

   Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit doet u met behulp van de "vergunningcheck". De gemeente kan hier op onderdelen vanaf wijken. het geeft dus een eerste indicatie. Wanneer u meer zekerheid wilt, kunt u contact opnemen met de gemeente en toelichting vragen.
   Wanneer u een volledige vergunningcheck wilt laten doen en deze ook per post wilt ontvangen kan dat ook. U betaald dan 75 euro.

   U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

   Zie ook Flitsomgevingsvergunning (alleen voor nieuwe grondgebonden woningen)