Bijstand voor zelfstandigen

Home > Inwoners > Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

  Gemeenten zijn belast met het verlenen van bijstand aan zelfstandigen die in Nederland verblijven. Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. Telefoon: 0485-388888.

 • Hoe werkt het?

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

  U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).
 • Wat moet ik doen?

  Waar kunt u terecht?

  Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

  Hoe gaat de procedure?

  1. U kunt de aanvraag om financiële ondersteuning krachtens de Wwb c.q. BBZ zowel schriftelijk als mondeling indienen. Nadat u zich heeft gemeld voor informatie of een aanvraag bij het Klant Contact Centrum van de gemeente kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.
  2. Tijdens het oriënterende gesprek hoort u welke mogelijkheden de Wwb c.q. het BBZ heeft voor uw specifieke situatie.
  3. Indien het gesprek leidt tot een aanvraag krijgt u de aanvraag- en inlichtingenformulieren mee inclusief een checklist voor de benodigde informatie.
  4. Na het inleveren van de benodigde gegevens volgt een onderzoek. Als u werkzaam bent in de agrarische sector wordt het onderzoek uitgevoerd door de Dienst Regelingen. Bent u elders werkzaam dan wordt het onderzoek door het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) uitgevoerd.
  5. Aan de hand van de door u ingeleverde aanvraag- c.q. inlichtingenformulieren en bewijsstukken wordt beoordeeld of u recht heeft op financiële ondersteuning op grond van de Wwb/BBZ. Deze beoordeling wordt gemaakt op basis van de volgende afwegingen
  • Behoort u tot de rechthebbenden?
  • Zijn er voorliggende voorzieningen zoals eigen middelen (inkomen of vermogen) of kunt u bij een andere instantie terecht?
  • Bij starters, toetsing van uw ondernemingsplan: is uw onderneming levensvatbaar?
  • De berekening van de hoogte aan financiële ondersteuning op basis van de noodzakelijkheid van de kosten en uw eigen vermogen.
  • In hoeverre is uw situatie verwijtbaar?

  Besluitvorming

  De gehele procedure mag maximaal dertien weken duren gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief de ontvangst van alle gevraagde gegevens.

 • Wat heb ik nodig?

  Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
  • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

  Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
  • een prognose voor de komende jaren
  • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
  • een overzicht van debiteuren en crediteuren
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.