Boom kappen

Home > Inwoners > Boom kappen

Boom kappen

 • Wat is het?

  Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. De gemeente Sint Anthonis hanteert een lijst van beschermwaardige bomen. In totaal hebben in de gemeente Sint Anthonis 322 bomen een beschermwaardige status gekregen. Van deze bomen zijn 226 stuks in eigendom van de gemeente en 96 bomen zijn particulier eigendom. Voor deze bomen geldt een kapverbod.

 • Hoe werkt het?

  Bomen binnen de bebouwde kommen géén (omgevings-)vergunning nodig
  Voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Sint Anthonis, is geen omgevingsvergunning nodig. Voor “beschermwaardige bomen” geldt een kapverbod. Slechts in uitzonderlijke gevallen (gevaarzetting; ziekte etc.) kunnen beschermwaardige bomen met een omgevingsvergunning worden gekapt. Daarnaast blijven gemeentelijke bomen omgevingsvergunningplichtig omdat deze een openbaar belang dienen. In de APV 2009 is in hoofdstuk 4.3 art. 4:11 lid 2 opgenomen wanneer bomen zonder een omgevingsvergunning gekapt mogen worden (de zogenaamde uitzonderingen).

  Bomen buiten de bebouwde kommen wél (omgevings-)vergunning
  Voor het kappen van bomen staande buiten de bebouwde kommen van de gemeente Sint Anthonis is wel een omgevingsvergunning nodig. Een uitzondering hierop zijn bomen (“houtopstand”) staande in tuinen of erven bij woningen, voor zover het bestemmingsplan dit gebruik toestaat, en voor zover deze zich bevinden op een afstand van maximaal 50 meter gemeten vanaf één of meerdere gebouwen (met woonbestemming) Hiervoor is gekozen omdat je in het buitengebied al snel te maken hebt met overige wet- en regelgeving (bijv. Boswet en Flora- en Faunawet). Vaak gaat het om maatwerk waarbij advies vanuit de gemeente nodig is en waarbij soms afstemming met een hogere overheid nodig is. We beschouwen dit als service naar onze burgers toe.
  Op grond van het bepaalde in hoofdstuk 4.3 “ het bewaren van houtopstanden” zijn er bepalingen opgenomen op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd. Voor beschermwaardige bomen geldt een kapverbod. Slechts in uitzonderlijke situaties zoals bij een onaanvaardbaar veiligheidsrisico kunnen beschermwaardige bomen met omgevingsvergunning worden gekapt.

  Gemeentelijke bomen
  Voor het kappen van gemeentelijke bomen in de openbare ruimte (zowel binnen als buiten de kom) is een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke bomen dienen een algemeen belang. Als uitzondering hiervoor wordt verwezen naar het bepaalde in hoofdstuk 4.3 art. 4:11 “omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden” van de APV 2009.
  Voor gemeentelijke “beschermwaardige bomen” geldt een kapverbod. Slechts in uitzonderlijke gevallen (onaanvaardbaar risico zoals gevaarzetting; ziekte etc.) kunnen beschermwaardige bomen met een omgevingsvergunning worden gekapt.
   

   Hieronder vindt u uitleg over de regels met betrekking tot bomen waarvoor een reguliere omgevingsvergunning vereist is:

  • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
  • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

  • het behoud van natuur
  • cultuurgeschiedenis
  • het landschap
  • stads- of dorpsbeeld
 • Wat moet ik doen?

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.