Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Inwoners > Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Hebt u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de openbare wegen is te verwijten, dan is de gemeente aansprakelijk voor schade die u oploopt door de slechte weg. Deze aansprakelijkheid geldt dus voor gemeentelijk nalaten, maar ook voor schade die voortkomt uit gemeentelijk (onzorgvuldig) handelen. Te denken valt aan ongelukken en/of beschadigingen veroorzaakt door medewerkers van de gemeente met gemeentelijke voertuigen. Ook als de gemeente niet of niet voldoende waarschuwt voor gemeentelijke werkzaamheden moet zij de schade die door die werkzaamheden ontstaat vergoeden.

 • Wat moet ik doen?

  Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

  • U stuurt  een brief naar de gemeente met waarin u de door u opgelopen schade omschrijft. Voeg hiervan bewijs toe.
  • U moet ook aangeven waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade.
  • De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim.
  • De gemeente kan gebruik maken van haar aansprakelijkheidsverzekering die de aansprakelijkstelling in behandeling neemt.
  • Indien naar oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden uw kosten vergoed.
  • Wordt uw claim afgewezen, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. In het afwijzingsbesluit staat of u bezwaar kunt maken en hoe u dit moet doen.
  • Wordt uw bezwaar vervolgens afgewezen, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.
  • Wijst de gemeente uw claim af en kunt u ook geen bezwaar maken? U kunt nog een vordering tot schadevergoeding indienen bij de burgerlijke rechter.
 • Wat heb ik nodig?

  • Een bewijs van de opgelopen schade.
  • Eventueel getuigenverklaring.
  • Verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij verkeersongelukken: een proces-verbaal van de politie).
 • Aanvullende informatie

  We raden u aan zoveel mogelijk van onderstaande gegevens bij uw claim te vermelden:

  • een omschrijving van het voorval;
  • plaats van het voorval;
  • datum en tijd waarop het voorval gebeurde;
  • de reden van uw claim met een omschrijving van de schade die u hebt geleden (materiële schade en/of letselschade);
  • werkelijke schadebedrag (met toevoeging van facturen, nota’s of offertes voor schadeherstel);
  • proces-verbaal opgemaakt door de politie over de (voertuig)schade, aangevuld met een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf.