Geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

Wél dient u vooraf te informeren of de gewenste datum en het tijdstip waarop u uw relatie officieel wilt laten vastleggen, beschikbaar zijn.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor een geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
 • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • U en uw partner worden niet gedwongen om een geregistreerd partnerschap te sluiten.
 • De volgende familieleden mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar sluiten:
  • ouders en kinderen
  • grootouders en kleinkinderen
  • broers en zussen

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • U meldt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aan. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Als u en uw partner niet in Nederland wonen en in ieder geval een van u is Nederlander, doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Niet-Nederlanders

Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Hiermee verklaart u geen geregistreerd partnerschap aan te gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. U doet dit bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig als u:

 •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor een niet-Nederlander te krijgen.

U kunt de melding doen door het formulier "Melding voorgenomen partnerschap" te downloaden, invullen vervolgens uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Sint Anthonis.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet namelijk een of meer van de volgende documenten al:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • eventueel een bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)
U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

De tarieven bedragen:

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis  € 515,00.
 • Op zaterdag, zondag, en algemeen erkende feestdagen in het gemeentehuis € 593,00.
 • Op maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur op locatie € 358,00
 • Op maandag en dinsdag bestaat om 09.00 uur de mogelijkheid om kosteloos de partnerschap te registreren.
 • Indien partijen gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 40,00 per ambtelijke getuige.
 • Indien de partners betreffende partnerschapsregistratie niet is/zijn ingeschreven in de gemeente Sint Anthonis, wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 92,00.
 • Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag € 206,00
 • Een normaal partnerschapsboekje € 23,00,  een luxe partnerschapsboekje € 40,00.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap hebt en u wilt trouwen met uw geregistreerd partner, kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u bij  elke gemeente doen.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.