Riool, riolering, water, sloot, sloten

Home > Inwoners > Riool, riolering, water, sloot, sloten

Riool, riolering, water, sloot, sloten

 • Wat is het?

  De gemeente Sint Anthonis heeft een belangrijke rol in het waterbeheer. Samen met het Waterschap beheert en onderhoudt de gemeente de rioolsystemen en de sloten. Over onderstaande onderwerpen willen we graag meer informatie geven.
   

 • Wat moet ik doen?


  Wat moet u doen bij verstopping van het riool?
  Constatering en oorzaak
  Als het water in uw gootsteen niet goed wegloopt of na het doortrekken in uw toiletpot omhoog komt, dan is één ding zeker; ergens is de riolering verstopt. Een verstopping kan diverse oorzaken hebben. Enkele oorzaken kunnen zijn:
  • foutieve aanleg;
  • wortelgroei in de aansluitleiding;
  • breuk of scheuren in de leiding of;
  • door het verkeerde gebruik waarbij vaste stoffen worden geloosd, zoals vetten, maandverband of bladeren via de hemelwaterafvoer.
  Werkwijze
  Als uw riool verstopt is, is het belangrijk te onderzoeken welk deel van de riolering verstopt is. De rioolaansluiting bestaat uit twee delen, een particulier (bij huurwoningen het deel van de verhuurder) en een gemeentelijk deel. Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt, dan moet u (of de verhuurder) zelf voor het ontstoppen zorg dragen. Is de riolering op gemeentelijk terrein verstopt, dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen op verschillende manieren:
  1. gemeente bellen voor het ontstoppen via het telefoonnummer 0485-454823 (tijdens kantooruren).
  2. buiten kantooruren voor zeer spoedeisende verstoppingen met het storingsnummer 06-10947655.

  Aan de hand van onderstaande stappen kunt u zelf bepalen welk deel van de riolering verstopt is.
  Op de erfgrens van uw perceel zit een erfafscheidingsputje, ook wel inspectieputje of ontstoppingsputje genoemd. De bewoner of eigenaar van de woning (dit kan dus ook de verhuurder zijn) moet het erfafscheidingsputje op eigen terrein opgraven en openmaken. Bij de gemeente is in veel gevallen bekend waar deze locatie is en deze kan opgevraagd worden. Het is hierbij belangrijk om te weten dat u in geen geval in gemeentegrond mag graven en dat u het opgraven zelf moet doen (de gemeente doet dit dus niet voor u).
  Wanneer er géén water in dit putje staat, is de riolering op eigen terrein verstopt. De bewoner of eigenaar (verhuurder) moet dan zelf, op eigen kosten, de verstopping (laten) verhelpen. In de Gouden Gids of het Telefoonboek kunt u telefoonnummers van rioolontstoppingsbedrijven vinden.
  Staat het erfafscheidingsputje wel vol met water, dan is het gemeentelijk deel van de riolering verstopt. U kunt dan contact opnemen met de gemeente Sint Anthonis via het telefoonnummer 0485-454823 (tijdens kantooruren) en buiten kantooruren voor zeer spoedeisende verstoppingen met het storingsnummer 06-10947655.
  Wanneer u een bedrijf heeft ingeschakeld om uw riool te ontstoppen kunnen naderhand deze kosten niet op de gemeente Sint Anthonis worden verhaald. Ook niet als het bedrijf aangeeft dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt was. Zo snel als duidelijk is dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt is, moet het bedrijf zijn handelingen staken en dient u het bovengenoemde telefoonnummer bellen. De gemeente verhelpt dan zelf de verstopping.
  Hoe vind ik het erfafscheidingsputje?
  Het putje zit veelal tegen de erfgrens (de grens tussen uw grond en die van de gemeente) van uw perceel, maar altijd op eigen terrein. Het putje zit onder de grond vaak 0,5 tot 1 meter diep. De ligging kan op bouwtekeningen van uw woning staan aangegeven. Als u niet weet waar uw erfafscheidingsputje ligt, kan de gemeente u misschien van dienst zijn. De gemeente Sint Anthonis heeft van de meeste locaties revisietekeningen waarop de erfafscheidingsputjes zijn weergegeven. Voor een kopie hiervan kunt u contact opnemen met de gemeente Sint Anthonis. Een kopie wordt dan ingescand en u toegemaild. 

  Wat moet u doen bij storing aan drukriool?
  In het buitengebied van onze gemeente zijn de panden aangesloten op het zogenaamde pers- of drukriool. Hiervoor is een pomp geplaatst die het afvalwater verder het riool in perst. De pomp wordt aangestuurd middels een kastje waarop een rood controlelampje staat. Indien dit rode controlelampje langdurig (langer dan twee uur aaneen) oplicht kan een storing in de kast of pomp de afvoer van water verhinderen. Indien u dit rode controlelampje langdurig (langer dan twee uur aaneen) ziet branden, verzoeken wij u dit te melden op telefoonnummer 0485-454823 (tijdens kantooruren) en buiten kantooruren voor zeer spoedeisende verstoppingen met het storingsnummer 06-10947655. 

  Wat moet u doen bij wateroverlast of stankoverlast?
  Wateroverlast na een regenbui/afkoppelen
  In de kernen ontstaat wel eens regenwateroverlast. Als het heel hard regent, kan het riool de grote hoeveelheid neerslag niet verwerken. Wateroverlast op straat of in de huizen kan het gevolg zijn. Deze overlast is nooit helemaal te voorkomen. Het kan immers altijd heviger regenen. De gemeente maakt het wel beheersbaar door onder andere het regenwater niet langer alleen via het riool af te voeren, maar te infiltreren in de ondergrond. Dit heet afkoppelen.

  Het regenwater blijft lang staan op straat, moet ik dat melden?
  Bij heel forse buien kan het een tijdje duren voordat het regenwater is afgevoerd door het riool. Mocht het erg lang duren of staat er veel water op straat na een gewone regenbui, meld dit dan bij de gemeente. Misschien is een straatkolk verstopt of de bestrating verzakt waardoor gemakkelijk plassen op straat blijven staan. Soms helpt het al als u zelf het vuil bij de straatkolk verwijdert.

  Grondwaterproblemen
  Indien u last heeft van een hoge grondwaterstand dient u contact op te nemen met de gemeente. De gemeente gaat dan samen met u een oplossing zoeken.
  Hoe komt het dat mijn afvoer borrelt tijdens regenbuien?
  Een borrelende afvoer heeft is meestal de oorzaak van lucht in het riool zit, dat een uitweg zoekt. Als er geen goede ontluchting is, kan het ontsnappen van lucht met zoveel kracht gepaard gaan dat het water uit het toilet of schrobputje spuit. U kunt de be-/ont-luchting van uw riolering laten controleren door een loodgieter of installateur.

  Wat kan ik doen bij stankoverlast uit een sloot of vijver?
  Water kan gaan stinken als het te weinig wordt ververst of als er teveel afvalstoffen in zitten, bijvoorbeeld omdat er rioolwater in terecht is gekomen door overstort (zoals na heftige regenbuien het geval kan zijn). Na een overstort duurt het meestal een paar dagen voordat de stank verdwijnt. Mocht dit langer duren, neem dan contact op met de gemeente Sint Anthonis.

  Ik wil bronbemaling gaan toepassen, wat nu?
  Hiervoor dient u contact op te nemen met het Waterschap Aa en Maas. Wilt u het water lozen op de riolering of op een sloot waarvan de gemeente eigenaar is of wilt u leidingen in de openbare ruimte plaatsen, dan heeft u daarvoor toestemming van de gemeente Sint Anthonis nodig.

  Waar kan ik terecht met vragen over drinkwater?
  Voor vragen over drinkwater (bijvoorbeeld een ongewone smaak, kleur of geur, of als er geen water uit de kraan komt) kunt u contact opnemen met het waterbedrijf BrabantWater telefoonnummer 073 – 68 38 000

  Waar kan ik een rioolaansluiting aanvragen?
  Een rioolaansluiting kunt u schriftelijk en voorzien van een duidelijke schets aanvragen bij de gemeente Sint Anthonis. 

  Waarom betaal ik rioolheffing?
  Om de aanleg en het onderhoud van de riolering te kunnen betalen, heeft de gemeente speciale belasting voor alle woningen en andere panden in de gemeente: de rioolheffing. U bent verplicht dit te betalen, ook als het pand leeg staat en u het riool niet gebruikt. De rioolheffing geldt alleen voor het afvoeren van afvalwater. Voor het zuiveren van water betaalt u jaarlijks de verontreinigingsheffing aan het Waterschap Aa en Maas. 

  Kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de rioolheffing?
  U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de hoogte van de rioolheffing, nadat u de aanslag van de gemeentelijke belastingen ontvangen heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met de gemeente Sint Anthonis.

  Ik wil gaan bouwen, hoe gaat men in Sint Anthonis om met hemelwater?
  Afvoer van schoon hemelwater van nieuwe verhardingen naar het rioolstelsel wordt niet meer toegestaan.
  Nieuwe bebouwing* dient, conform het Bouwbesluit, te worden voorzien van een gescheiden afvoer/verwerking van schoon hemelwater en afvalwater. Voor de toename van het aangesloten oppervlak eisen we als gemeente de aanleg van een waterbergingsvoorziening van 60 mm/m2 afvoerend verhard oppervlak (d.w.z. 60 liter per vierkante meter verharding).

  Bij de grotere (gebieds)ontwikkelingen bekijken we als gemeente en waterschap samen met de initiatiefnemer of er kansen zijn om gelijktijdig met de invulling van de wateropgave de kwaliteit en/of belevingswaarde van de leefomgeving te vergroten. Bijvoorbeeld door vergroening, verdrogingsbestrijding en recreatie. 

  *Onder nieuwe bebouwing verstaan we de nieuwe aanleg van gebouwen, parkeerplaatsen, trottoirs en andere soorten van verharding.

  Herbouw
  Onder herbouw verstaan we het oppakken van bestaand op de riolering afvoerend verhard oppervlak en het weer opnieuw terugplaatsen ervan. Bij herbouw bestaat voldoende flexibiliteit om ruimte voor wateropvang te creëren. Om deze reden mag het regenwater niet meer afvoeren naar het riool. Net als bij nieuwbouw is hier de eis dat een waterbergingsvoorziening van 60 mm/m2 afvoerend verhard oppervlak op eigen terrein (d.w.z. 60 liter per vierkante meter verharding) moet worden gerealiseerd.

  Verbouw en uitbreiding
  Onder verbouw en uitbreiding verstaan we het gedeeltelijk herinrichten en uitbreiden van bestaand verhard oppervlak. Hierbij is sprake van enige flexibiliteit om ruimte voor wateropvang te creëren. Initiatieven van particulieren, bedrijven en instellingen voor een duurzame omgang met water stimuleren we door bij de vergunningaanvraag voorlichting te geven over een meer bewuste omgang met (hemel)water. Zo promoten we bijvoorbeeld afvoer naar het gazon waar het water kan wegzijgen als duurzame maatregel.

  Afwijkingen en uitzonderingen
  Als de perceeleigenaar het water redelijkerwijs niet op eigen perceel kan verwerken, dan heeft de gemeente een ontvangstplicht (zorgplicht). De uiteindelijke afweging of verwerking op eigen terrein niet haalbaar/doelmatig is ligt bij de gemeente. In deze situaties is maatwerk verplicht en dient gezamenlijk te worden bepaald wat redelijkerwijs haalbaar is.

  In de volgende gevallen achten we op voorhand het realiseren van de volledige hemelwaterberging op eigen terrein niet haalbaar:

  • Bij een gemiddeld hoogste grondwaterstand hoger dan 0,7 m onder drempelpeil/bouwpeil;
  • Als in de bestaande situatie het perceel voor meer dan 80% bebouwd is met bebouwing.

  Hoe is het slootonderhoud geregeld?
  Het Waterschap ziet toe op het functioneren van het watersysteem. De meest belangrijke sloten en beken zijn daarom in eigendom van het Waterschap. Andere sloten met een belangrijke waterafvoerende functie zijn opgenomen in de schouw. Het Waterschap controleert dan jaarlijks de onderhoudstoestand. Sloten met een minder belang worden door de eigenaren van de aanliggende percelen onderhouden. Het waterschap kan ook voor deze sloten onderhoud verplichten.
  De gemeente Sint Anthonis heeft als eigenaar van één van de aanliggende percelen de taak op zich genomen om eens per twee jaar de sloot te vegen en het veegsel af te voeren. Dit betekent echter niet dat de gemeente Sint Anthonis verantwoordelijk is voor het in stand houden van voldoende waterafvoer. Het in stand houden van de sloot met al zijn functies is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eigenaren van de aanliggende percelen.
  Over welke sloten in de schouw zijn opgenomen, kan contact opgenomen worden met het Waterschap: 0485-396300. Via de website van
  Waterschap Aa en Maas zijn er digitale kaarten te bekijken waarop de schouwsloten staan aangegeven.