Rioolheffing

Home > Inwoners > Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Onder de riolering wordt mede verstaan sloten en openbaar water

U kunt Verordening rioolheffing 2018 online bekijken..

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

De gemeente Sint Anthonis kent 2 vormen van rioolheffing, namelijk:

- eigenaarsheffing.

Het tarief is een vast bedrag en bedraagt voor 2018 € 101,00 per pand per jaar.

- gebruikersheffing.

De tarieven voor 2018 zijn als volgt:

Tarieven Rioolrecht Gebruikers
Aantal m³ afvalwater Tarief per m³
1 t/m 1000 € 0,40
van 1.001 t/m 5.000 € 0,31
van 5.000 t/m 10.000 € 0,21
boven 10.001  € 0,14
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Rioolheffing eigenaren, ongeacht wel of niet aangesloten op de riolering

Met ingang van 1 januari 2010 wordt rioolheffing geheven van alle eigenaren van gebouwde objecten/percelen. Dit zijn bijvoorbeeld ook objecten in aanbouw, garageboxen, bergingen, schuren en dierenverblijven, welke geen directe aansluiting op de riolering hoeven te hebben. Voor het opleggen van rioolheffing is het voldoende dat regen- en/of grondwater indirect wordt afgevoerd naar voorzieningen die de gemeente treft in het kader van grondwaterzorg of hemelwaterzorg.

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater