Veranderingen in Zorg

Home > Inwoners > Veranderingen in Zorg

Veranderingen in Zorg

 • Wat is het?


  WAT GAAT ER VERANDEREN?
  • De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking die zelfstandig wonen.
  • Deze taken komen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en gaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter organiseren.

  WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?
  • Meer mensen blijven langer zelfstandig wonen.
  • Dat vraagt om maatwerk en meer ondersteuning.
  • De gemeente gaat dit organiseren.
  • De gemeente ontvangt vanuit de AWBZ informatie die nodig is om mensen te blijven ondersteunen in de Wmo.

  WAT BETEKENT DIT VOOR U?
  • De gemeente is vanaf 2015 aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning (begeleiding, tijdelijk verblijf).
  • De toegang is (blijft) geregeld via het gemeenteloket.
  • Maatwerk, welke voorziening past bij u, is leidend. Waarbij algemene en collectieve voorzieningen voorrang hebben op individuele voorzieningen.
  • De Wmo gaat uit van uw behoeften en uw eigen mogelijkheden. Ook de hulp van familie, vrienden buren en bekenden wordt hierbij betrokken.
  • Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan blijven meedoen.

  IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
  • Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
  • CIZ-indicaties die overgaan naar de Wmo vallen gedurende de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016, onder het overgangsrecht.
  • Het overgangsrecht houdt in dat zorg en ondersteuning onder dezelfde condities wordt geleverd als in de AWBZ, wat betekent dat u een vergelijkbaar aanbod krijgt. Dit betekent niet per definitie dat de zorg of ondersteuning door dezelfde aanbieder geleverd wordt of op dezelfde wijze wordt ingevuld.

  WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN?
  • Het Wmo-beleid wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving ‘Wmo 2015’.
  •De gemeenten in het Land van Cuijk werken samen met 7 andere gemeenten in de regio Brabant Noordoost om een goede ondersteuning en begeleiding aan u te bieden.
  • Er worden afspraken gemaakt met (professionele) dienstverleners voor het bieden van individuele begeleiding, dagopvang, dagbesteding en kortdurend verblijf.
  • Er worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, huisartsen en wijkverpleegkundigen om hulp goed op elkaar aan te laten sluiten.
  • De gemeente draagt zorg voor kosteloze cliëntondersteuning van MEE.
  • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen op meer ondersteuning van de gemeente rekenen.
  • Voor de mensen die gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB) worden afspraken gemaakt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • In 2015 gaat de gemeente in gesprek met mensen die nog een geldige CIZ indicatie hebben.
  • Zorgen dat uw mogelijke eigen bijdrage voor voorzieningen op een juiste manier kan worden vastgesteld via het Centraal Administratiekantoor (CAK).
  • De gemeente blijft zorgen voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen.

 • Aanvullende informatie

  Duidelijk is dat er in 2015 voor de meeste bestaande cliënten op het gebied van zorg en jeugd nog relatief weinig verandert. Wat de veranderingen exact voor u gaan betekenen, brengen we in de loop van 2015 voor, en mogelijk samen met, u in beeld. Alle bestaande cliënten worden in elk geval zo snel mogelijk per brief geïnformeerd. Daarnaast houden we u via de gemeentepagina’s in het weekblad en op de gemeentelijke website op de hoogte. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u vanzelf- sprekend altijd contact opnemen met gemeente Boxmeer (0485-585911) voor zorg en werk, en voor vragen over jeugd met het Centrum voor Jeugd en Gezin (0900-9006030).

  Sommige vragen over specifieke situaties kunnen nog niet beantwoord worden, maar wát we weten, delen we graag met u.