Veranderingen in Zorg

Home > Inwoners > Veranderingen in Zorg

Veranderingen in Zorg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?


WAT GAAT ER VERANDEREN?
• De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking die zelfstandig wonen.
• Deze taken komen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en gaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter organiseren.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?
• Meer mensen blijven langer zelfstandig wonen.
• Dat vraagt om maatwerk en meer ondersteuning.
• De gemeente gaat dit organiseren.
• De gemeente ontvangt vanuit de AWBZ informatie die nodig is om mensen te blijven ondersteunen in de Wmo.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
• De gemeente is vanaf 2015 aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning (begeleiding, tijdelijk verblijf).
• De toegang is (blijft) geregeld via het gemeenteloket.
• Maatwerk, welke voorziening past bij u, is leidend. Waarbij algemene en collectieve voorzieningen voorrang hebben op individuele voorzieningen.
• De Wmo gaat uit van uw behoeften en uw eigen mogelijkheden. Ook de hulp van familie, vrienden buren en bekenden wordt hierbij betrokken.
• Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan blijven meedoen.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
• Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
• CIZ-indicaties die overgaan naar de Wmo vallen gedurende de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016, onder het overgangsrecht.
• Het overgangsrecht houdt in dat zorg en ondersteuning onder dezelfde condities wordt geleverd als in de AWBZ, wat betekent dat u een vergelijkbaar aanbod krijgt. Dit betekent niet per definitie dat de zorg of ondersteuning door dezelfde aanbieder geleverd wordt of op dezelfde wijze wordt ingevuld.

WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN?
• Het Wmo-beleid wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving ‘Wmo 2015’.
•De gemeenten in het Land van Cuijk werken samen met 7 andere gemeenten in de regio Brabant Noordoost om een goede ondersteuning en begeleiding aan u te bieden.
• Er worden afspraken gemaakt met (professionele) dienstverleners voor het bieden van individuele begeleiding, dagopvang, dagbesteding en kortdurend verblijf.
• Er worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, huisartsen en wijkverpleegkundigen om hulp goed op elkaar aan te laten sluiten.
• De gemeente draagt zorg voor kosteloze cliëntondersteuning van MEE.
• Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen op meer ondersteuning van de gemeente rekenen.
• Voor de mensen die gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB) worden afspraken gemaakt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
• In 2015 gaat de gemeente in gesprek met mensen die nog een geldige CIZ indicatie hebben.
• Zorgen dat uw mogelijke eigen bijdrage voor voorzieningen op een juiste manier kan worden vastgesteld via het Centraal Administratiekantoor (CAK).
• De gemeente blijft zorgen voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Duidelijk is dat er in 2015 voor de meeste bestaande cliënten op het gebied van zorg en jeugd nog relatief weinig verandert. Wat de veranderingen exact voor u gaan betekenen, brengen we in de loop van 2015 voor, en mogelijk samen met, u in beeld. Alle bestaande cliënten worden in elk geval zo snel mogelijk per brief geïnformeerd. Daarnaast houden we u via de gemeentepagina’s in het weekblad en op de gemeentelijke website op de hoogte. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u vanzelf- sprekend altijd contact opnemen met gemeente Boxmeer (0485-585911) voor zorg en werk, en voor vragen over jeugd met het Centrum voor Jeugd en Gezin (0900-9006030).

Sommige vragen over specifieke situaties kunnen nog niet beantwoord worden, maar wát we weten, delen we graag met u.