GR Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020

Home > Raad & College > Register Gemeenschappelijke Regelingen > GR Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020

GR Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020

a. Deelnemers

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

De Jeugdwet 2015.
De gemeenten zijn een onderlinge samenwerking aangegaan gericht op het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte inkoop van de jeugdtaken op basis van de Inkoopstrategie 2020-2024, de jaarlijks vastgestelde Inkoopopdracht, het Regionaal Beleidsplan Jeugd 2020-2024, en beleidsopdrachten, met inachtneming van de bepalingen van de Jeugdwet.

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedrage

De regionale inkoop van de jeugdtaken wordt uitgevoerd door de centrumgemeente. Deze gemeente treedt namens de gemeenten op als inkopende partij.

De regiogemeenten verlenen de centrumgemeente daartoe opdracht tot het verrichten van:

 • de regionale inkoop van de jeugdtaken, inclusief accountmanagement en contractbeheer. Een gemeente kan bij een gesprek tussen een accountmanager en een aanbieder aanwezig zijn, indien dat nodig is voor oplossing van een lokaal knelpunt;
 • zorgdragen voor betaling aan gecontracteerde aanbieders van jeugdtaken op de voor de gemeenten en aanbieders meest efficiënte wijze, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte aan monitoring. Deze taak geldt niet voor de lichte jeugdhulp zoals aangegeven in de Regionale Inkoopstrategie 2020-2024;
 • in voorkomende gevallen het aangaan van een subsidierelatie;
 • de door het Regionaal Regieteam verstrekte Inkoopopdracht uitvoeren;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren aan het Regionaal Regieteam;
 • waar nodig het organiseren van het overleg met de gecontracteerde aanbieders van jeugdtaken over inkoopgerelateerde onderwerpen;
 • het evalueren van accountmanagement en contractbeheer;
 • het organiseren van data-analyse ten behoeve van de Inkoopopdracht en het per kwartaal of zoveel eerder als nodig rapporteren op basis van gebruik van jeugdtaken aan alle gemeenten over de stand van zaken;
 • verantwoording afleggen aan het Regionaal Regieteam op basis van het door dit team bepaalde KPI’s en rapportagefrequentie;
 • in voorkomend geval het namens de gemeenten voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten tussen gemeenten uit de samenwerkende jeugdzorgregio’s en aanbieders voor JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering na overleg met het RBO voor zover dit nog niet eerder in beleid is vastgelegd. Indien daarvoor nodig, het onderhandelen en mede sluiten van een samenwerkingsconvenant tussen de samenwerkende gemeenten na overleg met het RBO voor zover dit nog niet eerder in beleid is vastgelegd;
 • verantwoording afleggen aan het Regionaal Regieteam over inhoudelijke en financiële voortgang en realisatie van de Inkoopopdracht;
 • het voeren van rechtsgedingen voortvloeiende uit de hiervoor vermelde taken.

Het college van de centrumgemeente kan de gemandateerde bevoegdheden ondermandateren aan de medewerkers van de centrumgemeente.

d. Adres en plaats van de vestiging

p/a gemeente ’s-Hertogenbosch

afdeling MO/Jeugd

Postbus 12345

5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is geen openbaar lichaam ingesteld. Samenwerking vindt plaats op basis van de centrumregeling.

f. Opmerkingen

 • gemeentelijke vakafdeling: MO/Jeugd
 • regeling archiefzorg geregeld in ’s-Hertogenbosch: ja
 • contactpersoon: Wouter Smits
 • Inwerking getreden op: 1 januari 2020
 • Laatstelijk gewijzigd op: -