Samenstelling College van B&W

Home > Raad & College > Samenstelling College van B&W

Samenstelling College van B&W

Burgemeester M.A. (Marcel) Fränzel MSc

M.A. Fränzel MSc
contactgegevens en taken Burgemeester M.A. (Marcel) Fränzel MSc
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@sintanthonis.nl
Taken

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, handhaving en interne zaken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Representatie
 • Communicatie
 • Personeel en Organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeestersambt:

 • Lid stuurgroep herindeling gemeente Land van Cuijk i.o.
 • Voorzitter Coördinatie Overleg (CO) Land van Cuijk
 • AB lid Veiligheidsregio Brabant Noord
 • AB lid Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • Lid van de Euregioraad
 • Lid bestuurlijke regiegroep Regionale samenwerking Noordoost Brabant/Stichting AgriFood Capital
 • Lid stichtingsbestuur Zorg en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
 • Beschermheer St. Antoniusgilde Sint Anthonis
 • Lid Comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Stimuleringsfonds Schouwburg Cuijk
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Muziekevent NO Brabant/ Noord Limburg (voor mensen met een beperking)
 • Lid van het comité van aanbeveling van Stichting Tante Lenie

Overige nevenfuncties:

 • Budgetcoach (vrijwilliger financiën & administratie) in Utrecht
 • Voorzitter Burgemeesterscommissie D66

H.E. (Huub) Bellemakers

H.E. Bellemakers
contactgegevens en taken H.E. (Huub) Bellemakers
FunctieWethouder
E-mailadreswethouderbellemakers@sintanthonis.nl
Taken

Portefeuille: Openbare ruimte, Duurzaamheid en Herindeling
1ste locoburgemeester

 • Verkeer
 • Natuur, milieu en afvalbeheer
 • Sport
 • Gemeentelijke accommodaties en gebouwenbeheer
 • Duurzaamheid, klimaat en energietransitie
 • Openbare verlichting
 • Beheer en beleid openbare ruimte (groen, wegen, water en riool)
 • Herindeling Land van Cuijk
 • Kernendemocratie

Nevenactiviteiten vanuit functie

 • Lid stuurgroep herindeling gemeente Land van Cuijk i.o.
 • AB lid Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
 • Lid Milieu overleg Lokale Overheden

Nevenfuncties
Geen

Politieke partijSint Anthonis Nu

G.W. (Wouter) Bollen

G.W. Bollen
contactgegevens en taken G.W. (Wouter) Bollen
FunctieWethouder
E-mailadreswethouderbollen@sintanthonis.nl
Taken

Portefeuille: Wonen, Ruimte en Economie
2e locoburgemeester

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Vergunningverlening Omgevingsrecht
 • Transitie buitengebied
 • Agro & Food
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Recreatie en toerisme
 • Grondbeleid, grondzaken en grondexploitaties

Nevenactiviteiten vanuit functie:

 • Voorzitter Kopgroep Landbouw Regionale samenwerking Noordoost Brabant/Stichting AgriFood Capital
 • Bestuurlijk trekker Werkgroep Arbeidsmigranten
 • AB en DB lid Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Nevenfuncties:

 • Eigenaar BollenAdvies (bezoldigd)
 • Eigenaar BollenRacing onderdelenverkoop (bezoldigd)
Politieke partijVVD Sint Anthonis

Mr. R.G. (Rob) Poel

R.G. Poel
contactgegevens en taken Mr. R.G. (Rob) Poel
FunctieWethouder
E-mailadreswethouderpoel@sintanthonis.nl
Taken

Portefeuille: Sociaal domein, Vitale kernen en Financiën
3e locoburgemeester

 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Participatiewet
 • Leefbaarheid en vitale kernen
 • Welzijn
 • Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Kunst en Cultuur
 • Implementatie Omgevingswet
 • Financiën

Nevenactiviteiten vanuit functie:

 • AB lid Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-west-Noord (RAV)
 • AB lid GGD Hart voor Brabant
 • AB lid Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant (IBN)
 • AB lid Kleinschalig collectief vervoer Noordoost Brabant (Regiotaxi)
 • AB lid Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Lid Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO)
 • Lid Bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen
 • Lid Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020-2023
 • Lid Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020
 • Lid Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
 • Bestuurslid sport- en cultuurprijs 't Pèèrd
 • Voorzitter kunstadviescommissie Sint Anthonis
 • lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Brabant Water
 • lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG Bank

Nevenfuncties:

 • Juridisch adviesbureau Mr. Rob Poel (niet actief gedurende het wethouderschap)
Politieke partijNamens Sint Anthonis Nu

J.W. (Jeanine) Vonk

J.W. Vonk
contactgegevens en taken J.W. (Jeanine) Vonk
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresgemeentesecretaris@sintanthonis.nl
Taken

De gemeentesecretaris behoort formeel niet tot het college van Burgemeester en Wethouders. Toch wordt zij vaak in één adem met het college genoemd. De gemeentesecretaris ondersteunt het college met raad en daad. De gemeentesecretaris is strategisch adviseur. Zij adviseert het college en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Zij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Als algemeen directeur leidt de gemeentesecretaris de gemeentelijke organisatie.

Nevenfunctie:

 • Secretaris van de Ledenraad coöperatie Univé Zuid-Nederland